Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu röle frekanslarında 25 kHz olan bant genişliğini 12.5 kHz’ ye indirmiştir. Buna bağlı olarak röle ve telsiz cihazlarında band genişliği Narrow (dar bant) olarak ayarlanmalıdır.

Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütler

Amatör telsiz istasyonu
MADDE 21-
1. Amatör telsiz istasyonları; Tablo-25’te belirtilen teknik ölçütlere uygun olmak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılır.
2. Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler.
3. Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım faaliyetlerinde bulunabilirler.
4. Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve eklentileri önceden yapabilir veya yaptırabilirler.
5. Amatör telsizciler, antenlerin monte edileceği yüksek kule ya da yapılarda ışıklandırma ve benzeri tedbirleri alırlar.
6. Amatör telsizciler, trafiğe açık hava alanlarının civarında kurulacak anten tesislerinden kaynaklanan zararlı elektromanyetik girişimi giderici her türlü önlem alırlar.
7. Amatör telsiz istasyonundaki vericilerin ayarları ve ölçümleri sırasında suni yük (dummy load) kullanılır.
8. KEGM’ ye bildirimde bulunmak kaydıyla ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan yabancı bir ülkeden ülkemize gelen yabancı amatör telsizcilerin kullandıkları telsiz cihaz ve sistemleri bu düzenleme hükümlerine uymak kaydıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma izni ve ruhsattan muaftır.
9. A sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; tüm amatör telsiz istasyonlarında bu sınıfa izin verilen ve Tablo-25’te belirtilen frekansları yine aynı tabloda belirtilen teknik kriterlere uymak kaydıyla kullanırlar.
10. B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında kurulu istasyonlarda veya bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda, istasyonun sorumlu operatörü gözetiminde ve sorumluluğunda, Tablo-25’te belirtilen bütün amatör frekans bandlarını ve emisyon tiplerini kullanabilirler. İstasyondan sorumlu amatör telsizcinin gözetimi dışında veya kendi adlarına kayıtlı istasyonlarda ise ancak belge sınıflarının müsaade ettiği frekanslarda faaliyetlerde bulunabilirler.
11. A sınıfı belge sahibi amatör telsizcilere ait istasyonlarda, amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında bulunan istasyonlarda, bir sorumlu operatörün hazır bulunması halinde; belge sahibi olmayan üçüncü şahısların, eğitim ve özendirilmesi amacıyla, amatör telsiz haberleşmesine katılmalarına izin verilir.
12. Amatör telsizciler, amatör telsiz dernekleri tarafından kurulan tekrarlayıcı (röle) sistemleri aracılığı ile amatör faaliyetlerde bulunabilirler. Amatör telsizciler, deneysel ya da internet-telsiz arayüzü kullanan diğer amatör telsizcilik faaliyetlerinde de bulunabilir; bu durumlarda Kurum tarafından yapılan frekans planlamasına uyulur.
13. Amatör telsizciler tarafından, yurt içi veya uluslararası amatör haberleşme mesajlarının, (Q) kodları, mors kodu, RTTY, SSTV, FSTV, PSK, PACTOR, AMPR, APRS, TCP/IP ve benzerleri gibi uluslararası amatör haberleşmelerde ve uygulamalarda kullanılan yöntemler dışında; üçüncü şahısların yapılan haberleşmeyi çeşitli cihazlar ve yazılımlar kullanarak dinlemelerini engelleyecek şekilde, özel sistemler kullanılarak, kriptolu olarak alamazlar veya gönderemezler.

Kısaltmalar
EME – Earth-Moon-Earth  : Dünya-Ay-Dünya Haberleşmesi
MS – Meteor Scatter  : Meteor Yansıtma Haberleşmesi
MGM – Machine Generated Modulation  : Bilgisayar aracılığı ile üretilen Modülasyon Tipleri (FSK, JT65,FT8, Dijital Beacon vb.)
WSPR – Weak Signal Propagation Reporter  : Zayıf Sinyal Beacon 
SSTV – Slow Scan TV  : Yavaş Taramalı Televizyon
ATV – Amateur TV   : Amatör Televizyon
DV – Digital Voice  : Dijital Ses C4FM, DMR, DSTAR, NXDX vs..
EchoLink : İletişimin bir kısmını VoIP teknolojisi kullanarak sağlayan bilgisayar tabanlı bir sistem.
 
Analog Modülasyonlar : FM, AM, SSB, PM
Dijital Modülasyonlar   : FSK, ASK, PSK
 
 

BANT PLANLARI

Not: Bu band sadece A ve B sınıfı amatörlere açıktır. C sınıfı amatörler bandı  kullanamaz. Bu bantta 75 W max. çıkış gücü kullanılabilir.

Bu band A, B ve C sınıfı amatörlere açıktır. Lisans sınıfı fark etmeksizin, el cihazlarında Maksimum 5 W güç sınırı geçilemez. A ve B sınıfı amatörler bu bantta 400 W PEP güce kadar çıkış yapabilir. C sınıfı amatörler sabit cihazlar dahil 5W gücü geçemezler.

Bu band A, B ve C sınıfı amatörlere açıktır. Lisans sınıfı fark etmeksizin, el cihazlarında Maksimum 5 W güç sınırı geçilemez. A ve B sınıfı amatörler bu bantta 400 W PEP güce kadar çıkış yapabilir. C sınıfı amatörler sabit cihazlar dahil 5W gücü geçemezler.

Kaynaklar

https://www.btk.gov.tr/frekans-tahsisinden-muaf-telsiz-cihaz-ve-sistemleri 

https://www.btk.gov.tr/milli-frekans-plani

https://www.iaru-r1.org/reference/band-plans/

https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/vhf-uhf-shf-committee-c5/vhf-up-bandplanning/

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/03/VHF_Handbook_V9.01.pdf